fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Shrnutí obchodních podmínek
1.1. Internetový obchod na adrese http://www.cannor.cz provozuje obchodní společnost
Cannor Natural Health Care s.r.o., se sídlem Poděbradova 368/2, Jižní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO 05898463, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, v
oddílu C, vložce 34254, DIČ CZ05898463. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu
info@cannor.cz nebo telefonu +420 774 233 492.

1.2. Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k
uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízeného
zboží zašlete e-mailem na naši e-mailovou adresu. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy
vám potvrdíme e-mailem.

1.3. Platbu proveďte do 5 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném
způsobu platby.

1.4. Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14
dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění
obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do
okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně
případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14
dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než
nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
1.5. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z
uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními
podmínkami.

1.6. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření
kupní smlouvy.

1.7. Jeho vlastníkem se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou
cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené
zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží,
informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží,
řešte škodu s přepravcem.

1.8. Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží,
případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly.
Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo
nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně
zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních
podmínkách.

Obecná ustanovení

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv
mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového
obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních
podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních
údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 8. 2017.

1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost Cannor Natural
Health Care s.r.o., se sídlem Poděbradova 368/2, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO
05898463, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, v oddílu
C, vložce 34254, DIČ CZ05898463.

1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás,
kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého
povolání.

1.2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové
adrese http://www.cannor.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a
objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na emailové
adrese info@cannor.cz.

1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle +420
774 233 492.

1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou
součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních
podmínek.

1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti
neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí
2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V
případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o
záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se
některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným,
neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních
ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě
přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou
příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská
úmluva) se nepoužije.

1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

1.7.2. emailem na naší e-mailové adrese,

1.7.3. osobně v kterékoli naší provozovně,

1.7.4. telefonicky na našem telefonním čísle.

1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost
a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1. Česká obchodní inspekce,

1.8.2. živnostenské úřady,
1.8.3. Úřad pro ochranu osobní údajů,
1.8.4. Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
1.8.5. krajské hygienické stanice,
1.8.6. Státní ústav pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že
nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete
prostřednictvím:

2.1.1. internetového obchodu,
2.1.2. e-mailu.
Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z
vaší strany.
2.2. Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím
internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství,
jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů,
zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka
„Objednat“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno
zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
2.3. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu
provedete zasláním e-mailové zprávy na naši e-mailovou adresu, jejímž obsahem musí být:
2.3.1. vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,
2.3.2. vybraný způsob dodání zboží a platby,
2.3.3. vaše identifikační údaje:
2.3.3.1. jméno a příjmení a případný název právnické osoby,
2.3.3.2. bydliště nebo sídlo,
2.3.3.3. adresa pro dodání zboží,
2.3.3.4. telefonní číslo,
2.3.3.5. IČO, pokud nejste spotřebitelem,
2.3.3.6. DIČ, pokud jste plátcem DPH.

2.4. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy
vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
2.4.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
2.4.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované
informace.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás
upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.5. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém a dále v anglickém,
polském, španělském a německém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti
vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit;
činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis
nebo obchodní podmínky.

3.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám
ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy
jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou
objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších
objednaných služeb.

3.3. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží,
které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky,
průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující
vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako
fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní
vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat
nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není
stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.5. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je
existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je
uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy
hlavní.

3.6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné
uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.
Platební podmínky

4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:
4.1.1. dobírkou při převzetí zboží,
4.1.2. předem bezhotovostně převodem na náš účet.
4.1.3. předem bezhotovostně platební kartou,
4.1.4. předem bezhotovostně platebním systémem:
4.1.4.1. PayPal,
4.1.4.2. Comgate Payments;

4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při
převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková
cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 5 dnů od uzavření smlouvy.
Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková
cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3. Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny
prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s
poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami
poskytovatele finančního produktu.
Dodací podmínky

5.1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete v internetovém
obchodě na webové adrese https://www.cannor.cz/delivery-information/.

5.2. Omezení dodávání zboží. Dodávání zboží u nás nepodléhá žádným geografickým
omezením.

5.3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete
převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

5.4. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud
má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od
uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste
spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této
době předáno přepravci.

5.5. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v
závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej
převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od
smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly
uhrazeny před dodáním zboží, a právo zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění
zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od
smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však
nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej
nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným
dodáváním.

5.6. Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste
spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím
zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně
informovat a to nejlépe:

5.6.1. emailem na naší e-mailové adrese,
5.6.2. telefonicky na našem telefonním čísle.
V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození
informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před
jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno,
nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.7. Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být
dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží
přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni
a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží
převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat
poškození zboží u přepravce.

5.8. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným
pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od
počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly.
Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od
smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo
pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy
kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,
6.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,
6.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
6.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
6.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za
tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
6.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte
právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
6.3.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
6.3.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
6.3.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je
pravidelná opakovaná dodávka zboží,
6.3.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
6.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,
6.4.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
6.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
6.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy
a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání,
které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy,
který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním e-mailem na naši e-mailovou
adresu.

6.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od
smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení
od smlouvy.

6.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám
zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději
do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

6.7.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,
6.7.2. osobně v kterékoli naší provozovně.
Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky
užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu.
Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě
zrušené smlouvy.

6.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od
smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od
smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu
srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného
zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou,
vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží
snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali,
případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další
náklady.

Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

7.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste
spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

7.2. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí
zboží.

7.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v
záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

7.3.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu
zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,
7.3.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
7.3.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.3.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.3.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v
návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží
nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční
doby za to, že do uplynutí uvedené doby
7.4.1. budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,
7.4.2. si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.
Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou
záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena
způsoby uvedenými výše.

7.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
7.5.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána,
7.5.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
7.5.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí,
7.5.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího
rychlé zkáze, z jeho povahy,
7.5.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,
7.5.6. pokud jste vadu sami způsobili.
7.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit
se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás
uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční
době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti
za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

7.7. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:
7.7.1. na bezplatné odstranění vady,
7.7.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však
vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
7.7.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od
smlouvy,
7.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo
zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:
7.8.1. na bezplatné odstranění vady,
7.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
7.8.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

7.9. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud
nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet
vad, máte dle své volby právo:
7.9.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží
prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,
7.9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
7.9.3. odstoupit od smlouvy.
Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích
alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň
tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

7.10. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží.
Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od
smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
7.10.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
7.10.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
7.10.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním
anebo opomenutím, nebo
7.10.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo
pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to,
co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z
použití zboží prospěch.

7.11. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady,
můžete tak učinit nejlépe:
7.11.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,
7.11.2. osobně v kterékoli naší provozovně,
7.11.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem
internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady,
u této osoby.

7.12. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení
oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při
reklamaci je třeba:
7.12.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
7.12.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla
reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně
bez našeho souhlasu měnit.

7.13. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste
nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno
stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace
nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace
uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám
vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.14. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte
právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady
zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu
nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.15. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám
vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký
způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.

Reklamace vad zboží podnikatelem

8.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste
podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

8.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a
provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení
vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno
jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí
škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.3. Nadstandardní záruka pro podnikatele. Nadstandardní záruku za jakost
neposkytujeme a za vady zboží, které se vyskytnou na zboží po přechodu nebezpečí škody na
vás, neodpovídáme.

8.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
8.4.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána,
8.4.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
8.4.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí,
8.4.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího
rychlé zkáze, z jeho povahy,
8.4.5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
8.4.6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

8.5. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit
se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás
uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je
možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží
dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám
přiznáno.

8.6. Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné
porušení smlouvy, máte právo:
8.6.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího
zboží,
8.6.2. na odstranění vady opravou zboží,
8.6.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
8.6.4. odstoupit od smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme
museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s
námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud
nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.7. Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným
porušením smlouvy, máte právo:
8.7.1. na odstranění vady,
8.7.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním
nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později
změnit bez našeho souhlasu.

8.8. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžeteli
zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani
požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
8.8.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
8.8.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
8.8.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním
anebo opomenutím, nebo
8.8.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo
pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to,
co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z
použití zboží prospěch.

8.9. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady,
můžete tak učinit:
8.9.1. odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,
8.9.2. osobně v kterékoli naší provozovně,
8.9.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem
internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady,
u této osoby.

8.10. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení
oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při
reklamaci je třeba:
8.10.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
8.10.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla
reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně
bez našeho souhlasu měnit.

8.11. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při
uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění
vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší
reklamace trvalo.

8.12. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte
právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady
zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu
nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

Ochrana a zpracování osobních údajů

9.1. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje
zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi
námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším
subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

9.2. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní
údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím
obchodních sdělení.

9.3. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu
udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:
9.3.1. vedení vašeho uživatelského účtu v našem internetovém obchodě,
9.3.2. vedení databáze zákazníků.

9.4. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
9.4.1. jméno a příjmení,
9.4.2. datum narození,
9.4.3. adresa,
9.4.4. e-mailová adresa,
9.4.5. telefonní číslo,
9.4.6. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
9.4.7. IP adresa.

9.5. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas
se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako
můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

9.6. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
9.6.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,
9.6.2. žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od
vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,
9.6.3. žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme
zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého
a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

9.7. Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k
ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout
nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

Naše webová stránka zpracovává soubory cookies za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti webu a v případě vašeho souhlasu i personalizace reklam. Vice informaci

Zásady používání cookies


    1.    Společnost Cannor Natural Health Care s.r.o. Recruitment s.r.o., se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 625 83 344, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 33542 (dále jen          „Společnost“) provozuje webovou stránku www.cannor.cz a dále webové stránky.

2.    Webové stránky používají cookies. Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikost pouhých několika k, který navštívená Webová stránka odešle do Vašeho internetového prohlížeče. Cookie umožňuje Webové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další Vaše individuální nastavení. Příští návštěva Webových stránek tak může být pro Vás snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

3.    Běžně můžete cookies zakázat změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, přijdete o některé funkce a funkcionality Webové stránky. Například nebudete schopni zachovat Vaše jazykové nastavení nebo nebudete schopni označit jakoukoli nabídku práce jako Vaši „oblíbenou“.

4.    Společnosti plně respektují soukromí každého jednotlivce, který navštíví Webové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích vedou pouze ke zkvalitnění služeb.

5.    Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do Google, jež je používá pro analýzu použití Webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností Webových stránek a internetu. Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem Google. Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji zpracovávanými Google.

6.    Kliknutí na odkazy, jako například na reklamní bannery, Vás může převést na jiné webové stránky, jejichž pravidla pro ochranu osobních údajů se mohou od Pravidel pro ochranu osobních údajů Společností lišit. Společnosti nenesou žádnou odpovědnost za tyto externí webové stránky, odkazy nebo informace poskytované či zpracovávané provozovateli těchto dalších webových stránek.

7.    Přečtěte si také Všeobecné podmínky a Pravidla ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli, jaké služby Společnosti poskytují, jak je možné Webové stránky využívat a co Společnosti dělají pro to, aby zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. 

Close